OmSelskabet / GSAa *1976 Vedtægter
VEDTÆGTER FOR GLASHISTORISK SELSKAB AALBORG*1976
 
§ 1.
 
Selskabets navn er : Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
 
§ 2.
 
Selskabets formål er at udbrede interessen for og viden om gammelt glas.
 
§ 3.
 
Enhver kan optages som medlem.  Indmeldelse sker til kassereren eller til formanden.  Adresseændring skal meddeles til selskabet.
 
§ 4.
 
Regnskabsåret er kalenderåret
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
for både  A. medlem og E. medlem
Kontingent for hele året opkræves og skal indbetales senest 2  måneder efter den ordinære generalforsamling.  Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt forfalden kontingent, slettes af medlemslisten uden yderligere meddelelse.
Medlemslisten opbevares FORTROLIGT i bestyrelsens varetægt.  
 
§ 5.
 
Et medlem, der i væsentlig grad tilsidesætter de for selskabet fastsatte vedtægter eller de af generalforsamlingen trufne beslutninger, eller i øvrigt modarbejder selskabets interesser, kan ekskluderes.  Det pågældende medlem kan indanke eksklusionen for en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. 

Et medlem der udmelder sig eller ekskluderes, har ingen andel i selskabets formue.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges af den ordinære generalforsamling.  Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der vælges 2 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år.

 Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

§ 7.

 Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det påkrævet, eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem.  Mødet indkaldes af formanden.§ 8. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, som er til stede.  Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at begære forhandlingsprotokollen tilført bemærkninger om de synspunkter han/hun fremsætter.  
 
§ 9.
 
Formanden repræsenterer selskabet udadtil.  Han indkalder såvel den årlige ordinære generalforsamling som eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.  Dagsorden for disse tilrettelægges af bestyrelsen. Formanden udarbejder den årlige beretning om selskabets virksomhed og leder de ordinære medlemsmøder.  

Næstformanden udfører formandens funktioner, når denne er forhindret.

 Sekretæren varetager de af selskabets skriftlige arbejder, som ikke falder ind under korrespondance og regnskab, samt fører forhandlingsprotokollen ved møderne.   
 
 § 10. 
 
 Kassereren opkræver kontingent, fører selskabets regnskab og udarbejder årligt en status samt en ekstrakt over det reviderede regnskab.  

Denne, tilligemed revisorernes bemærkninger hertil, fremlægges på den ordinære generalforsamling

 

§ 11.

Selskabet afholder årlig ordinær generalforsamling senest i 2 kvartal sammen med, eller som sæsonens sidste arrangement.  Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne.  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.  Forhandlingerne ledes af en dirigent, som vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, og som underskriver det i forhandlingsprotokollen indførte referat af generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal, er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.  Kun den kan give, ændre eller ophæve love.  

Ændring af selskabets formål og vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af  de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.

 Simpel stemmeflertal gælder, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne.  Hvor der ved valg er afgivet lige stort antal stemmer på flere forslag, foretages omvalg, dog 3. gang foretages lodtrækning af dirigenten.  Kun tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme.  
 
 § 12.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.  
 
§ 13.
 
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen.  
 
§ 14.
 
Såfremt selskabet opløses, tilfalder selskabets formue et glasmuseum/museum til skiftende udstillinger, der udbreder interessen for og viden om glas.     
 
§ 15.

Selskabet kan kun opløses ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen.  
Aalborg den 25. april 1990.
Aalborg den 17. april 2002.
Aalborg den 18. april 2007.
Aalborg den 1. september 2021
Aalborg den 16. november 2022
 
 
 

 Tilbage til om selskabet                                       retur til toppen

 

Glashistorisk Selskab Aalborg 1976