Litteratur / Glasværket i Aalborg

Glasværket i Aalborg

Litteratur om Glasværket i Aalborg
 
Prospekt af Glasværket i Aalborg, udgivet af N. Malmgreen             "Aalborg 1890 JR"
 
Oplysning om A/S Glasværket i Aalborg kan søges på
Aalborg Stadsarkiv  tryk her og se hvad der findes der.
 
Jan Kock  Alborg-bogen 1986
Glas & Menenesker 
Bidrag til historien om glasværket i Aalborg
Udgivet af Selskabet for Aalborg Historisk i samarbejde
med Aalborg Historisk Museum
ISBN 87-87408-00-3   (er udsolgt fra forlaget)
 
 
Glasværket i Aalborg, et udateret katalog fra omkring 1880
Udgivet af Glashistorisk Selskab Aalborg*1976.  Aalborg 2011
ISBN 978-87-993613-2-8
 
Fane fra:
Dansk Glasarbejder-Forbund Afdeling i Aalborg stiftet 20. juni 1884
Aalborgs Historie bind 1 - 5
Bind 4. Aalborgs industrielle udvikling 1735-1940
GLASVÆRK side 212-218 og side 366-369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glasmagernes 25 års jubilæum den 20. juni 1912  KLIK PÅ FOTO
 
 
 
 Glasværker i Nordjylland
 og Leif Munksø Ringtveds historie om  beboerne i
 arbejder boligerne ved Glasværket
 Udgivet af Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2004
 Redaktion: Jørn Nielsen, Kaj N. Pedersen
 (23 sider)
 
 
 
 
 
 GLASNYT nr.16  Marts 1993  side 11-14
 Aalborg Glasværk 1869
 En journalist fra "Dagens Nyheder"
 besøger Aalborg i 1869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link til Glasmager slægten HUPFELD tryk her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uddrag af  ”Det kongelige Sundhedskollegiums Aarsberetning for 1853” Cholera-Epidemien i Kongeriget Danmark i 1853, efter de til Sundhedskollegiet indsendte Lægeberetninger Aalborg PhysikatI dette Physikat have i det Hele været angrebne af Cholera 986 Personer, afhvilke 544 ere døde.
 
se: anetavle.adr.dk/Koleraepidemien_i_Aalborg_1853.pdf

(Uddrar om glasværket)   Med hensyn til Sygdommens Udbredelse i stærkt befolkede Bygningerhenleder Speyer specielt Opmærksomheden paa Aalborg Glasværk, Fattighus og Hospital. Aalborg Glasværk ligger i Nyhavn, altsaa i et heftigt medtaget Qvarteer, paa en fra Fjorden inddæmmet Plads, der er opfyldt med et 3-4 Alen dybt Sandog Gruslag. Bygningen, der er opført i 1852, har en i hygieinisk Henseende meget hensigtsmæssig Indretning, idet der mellem Gulvene og Grunden er et tomt Rum, der paa flere Steder ved Huller i Muren, forsynede med Rifter, kommunicerer med den atmosphæriske Luft; Fugtighed mærkes intetsteds i Huset. Glaspusteriet medfører en Uorden i den huslige Levemaade, som til en vis Grad gjør det umuligt at vaage over streng Reenlighed; Manden arbeider næsten altid om Natten, sover om Dagen, spiser snart til en, snart til en anden Tid. Da enhver Familie er rigelig forsynet med Børn, som ogsaa kræve Konens Opmærksomhed, er hendes Tid saa optagen, at der paa Reenligheden af Boligen kun kan anvendes en kort Tid. Enhver Familie, hvoraf der i Choleratiden vare 13, har 2 Værelser og et Kjøkken, enkelte desuden et Pulterkammer; det største Værelse har 980 Kubikfod; i Gjennemsnit bestaar en Familie af 7 Individer. Foruden disse Beboelses-Leiligheder findes flere mindre og større ubenyttede Lokaler, der i Choleratiden kom meget vel tilpas som Udflytningslokaler, medens de Værelser bleve rensede, hvor Cholera-Syge havde ligget. I Choleratiden boede paa Glasværket 88 Individer med Koner og Børn, af hvilke 8 bleve angrebne, og af disse døde 4. 6 behandledes paa Sygehusene, 2 hjemme. Disse Tilfælde viste sig paa følgende Dage: Aug. 20, 22, 23, 27, 31, Septb. 1, 9, 12. Desforuden lede næsten Alle af gastriske Tilfælde og en stor Deel af Cholerine, der hos Enkelte var meget voldsom og haardnakket. Det fortjener endnu at bemærkes, at det var paa et meget uheldigt Tidspunkt, at Choleraen viste sig, idet Familierne nyligen vare indflyttede, Boligerne ikke i fuldstændig Orden, Arbeidernes Sindstemning meget nedtrykt, da Choleraen rasede voldsomt i Værkets Nærhed og Arbeidet endnu ikke begyndt.

 
 
 
 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976